Kontakt

BUDOSTAL 5 S.A. w upadłości likwidacyjnej
ul. Na Załęczu 1
31-587 Kraków

NIP 678-002-63-13
REGON 350145055

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000130378

Kapitał zakładowy 3 412 200,00 zł wpłacony w całości


SYNDYK
+48 602 554 209