Oferta

SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCI

Syndyk sprzeda wierzytelność

W lewo W prawo
Osoba kontaktowa +48 668 789 997

Syndyk masy upadłości Budostal-5 S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Krakowie sprzeda
z wolnej ręki, w drodze przetargu ofertowego, wierzytelność za kwotę nie niższą niż 133 706,00 zł
brutto (sto trzydzieści trzy tysięce siedemset sześć złotych).

Na sprzedaż niniejszej wierzytelności zostało wydane postanowienie Sędziego-komisarza upadłego Budostal-5 S.A. w upadłości likwidacyjnej w Krakowie z dn. 24 listopada 2023 r.

Oferty należy składać w terminie do 22.05.2024 r. do godz. 15:00 w następujący sposób:

  • przesłać pocztą na adres: Budostal-5 S.A. w upadłości likwidacyjnej, ul. Na Załęczu 1D, 31-587 Kraków
  • złożyć w sekretariacie Budostal-5 S.A. w upadłości likwidacyjnej, ul. Na Załęczu 1D, 31-587 Kraków

W przypadku ofert nadesłanych korespondencyjnie jako datę doręczenia uznaje się termin faktycznego dostarczenia przesyłki, nie zaś datę jej nadania!

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 668 789 997

 

W celu uzyskania regulaminu przetargu prosimy o kontakt mailowy: przetarg@budostal5.pl

 

Wymagana wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej!

 

Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w całości lub w części
w każdym czasie bez podania przyczyny.

Syndyk sprzeda wierzytelność