Dla inwestorów

Prospekt emisyjny
WAŻNA INFORMACJA

W dniu 25 sierpnia 2011 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Budostal-5 S.A. Elektroniczna wersja prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z publiczną ofertą 3.700.000 nowo emitowanych akcji serii E Spółki, publiczną ofertą sprzedaży 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2.624.050 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 521.400 akcji zwykłych na okaziciela Serii B, 4.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 1.551.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz nie więcej niż 3 700 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz nie więcej niż 3 700 000 praw do akcji serii E Spółki ("Prospekt") opublikowana została na podstawie art. 45 i art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2009 roku, nr 185, poz. 1439). Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu.

Publiczna oferta akcji Spółki jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Papiery wartościowe objęte Prospektem Spółki nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt Spółki nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Papiery wartościowe objęte Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy inwestor zamieszkały, bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Jeżeli materiały zamieszczone na tej stronie nie mogą być Państwu udostępnione lub macie Państwo co do tego wątpliwości, powinni Państwo opuścić tę stronę internetową.

Kontakt dla inwestorów
Biuro Zarządu Telefon Fax
Urszula Kukla12 644 47 05 12 644 47 48