Dla inwestorów

9 czerwca 2010

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

W lewo W prawo

Akcje serii D

 Zarząd BUDOSTAL-5 S.A. informuje, że w dniach od 17 do 26 maja 2010 roku dokonano drugiego w tym roku podwyższenia kapitału zakładowego. Podwyższenia dokonano w drodze niepublicznej oferty sprzedaży 1.551.000 akcji serii D zwykłych na okaziciela BUDOSTAL-5 S.A. przeprowadzonej przez Dom Maklerski Capital Partners S.A. z Warszawy. W wyniku otrzymanych deklaracji zainteresowania zakupem w dniu 28 maja Zarząd dokonał przydziału akcji wszystkim zainteresowanym podmiotom, przy czym 11 podmiotom przydzielono akcje bez redukcji (wszystkim składającym zapis na nie więcej niż 15.000 akcji oraz inwestorom szczególnie istotnym dla rozwoju Spółki), a pozostałym 18 – z redukcją wynoszącą 29,9%. Środki z emisji wykorzystano na finansowanie działalności bieżącej.

Odseteki od obligacji serii A 23 grudnia 2010
Drogowa Trasa Średnicowa - Zachód w Zabrzu. 3 grudnia 2010
Wybór biegłego rewidenta 22 listopada 2010
Nowy raport kwartalny 9 listopada 2010
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii A 1 października 2010
Wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst 17 września 2010
Uzupełnieniu treści Noty Informacyjnej dla Obligacji Serii A 10 września 2010
Znaczące zmiany w akcjonariacie Spółki 6 września 2010
Start przekazywania informacji za pośrednictwem systemu ESPI 3 września 2010
Rejestracja obligacji serii A 26 sierpnia 2010
Wyznaczenie 1 dnia notowań akcji serii C i D 26 sierpnia 2010
Nota Informacyjna dla Obligacji Serii A 16 sierpnia 2010
Emisja obligacji korporacyjnych 2 sierpnia 2010
Debiut na rynku NewConnect 24 czerwca 2010
Uchwała Nr 584/2010 Zarządu GPW w Warszawie S.A. 23 czerwca 2010
Uchwała Nr 582/2010 Zarządu GPW w Warszawie S.A. 22 czerwca 2010
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki 9 czerwca 2010
Kontakt dla inwestorów
Biuro Zarządu Telefon Fax
Urszula Kukla12 644 47 05 12 644 47 48