Aktualności

28 października 2011

Prospekt emisyjny Budostal - 5 S.A.

 

WAŻNA INFORMACJA

W dniu 25 sierpnia 2011 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Budostal-5 S.A. Elektroniczna wersja prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z publiczną ofertą 3.700.000 nowo emitowanych akcji serii E Spółki, publiczną ofertą sprzedaży 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2.624.050 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 521.400 akcji zwykłych na okaziciela Serii B, 4.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 1.551.000  akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz nie więcej niż 3 700 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz nie więcej niż 3 700 000 praw do akcji serii E Spółki ("Prospekt") opublikowana została na podstawie art. 45 i art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2009 roku, nr 185, poz. 1439). Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu.

Publiczna oferta akcji Spółki jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Papiery wartościowe objęte Prospektem Spółki nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt Spółki nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Papiery wartościowe objęte Prospektem  nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy inwestor zamieszkały, bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Jeżeli materiały zamieszczone na tej stronie nie mogą być Państwu udostępnione lub macie Państwo co do tego wątpliwości, powinni Państwo opuścić tę stronę internetową.

 

Plik do pobrania - Prospekt emisyjny Budostal - 5 S.A. [26.08.2011]

Plik do pobrania - Komunikat aktualizujący Nr 1 [2.09.2011]

Plik do pobrania - Komunikat aktualizujący Nr 2 [6.09.2011]

Plik do pobrania - Komunikat aktualizujący Nr 3 [10.10.2011]

Plik do pobrania - Aneks Nr 1 [9.09.2011]

Plik do pobrania - Aneks Nr 2 [7.10.2011]

Plik do pobrania - Aneks Nr 3 [28.10.2011]

Plik do pobrania - Aneks Nr 4 [15.11.2011]

Treść uchwał podjętych na NWZ 30 grudnia 2011
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2 grudnia 2011
Zatwierdzenie aneksu nr 4 do prospektu emisyjnego 15 listopada 2011
Raport okresowy 14 listopada 2011
Wybór członka Rady Nadzorczej 7 listopada 2011
Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego 3 listopada 2011
Raport 45/2011 31 października 2011
Nowe raporty bieżące 28 października 2011
Prospekt emisyjny Budostal - 5 S.A. 28 października 2011
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej 17 października 2011
Nowy komunikat aktualizujący 10 października 2011
Nowe raporty bieżące 3 października 2011
Nota informacyjna obligacji serii D 14 września 2011
Dwa raporty 9 września 2011
Zmiana terminów oferty publicznej akcji. 6 września 2011
Nowe raporty bieżące 2 września 2011
Prognoza wyników 30 sierpnia 2011
Zatwierdzenie prospektu emisyjnego 26 sierpnia 2011
Uroczyste otwarcie projektu [foto] 25 sierpnia 2011
Raport kwartalny 9 sierpnia 2011
Niepubliczna emisja obligacji 5 sierpnia 2011
Identyfikacja wizualna 12 lipca 2011
Zawarcie istotnej umowy - wartość 82.610.948,31 zł 7 lipca 2011
Korekty raportów bieżących 17 czerwca 2011
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 776 30 maja 2011
Złożenie prospektu emisyjnego do KNF 23 maja 2011
Podpisanie umowy z ENION S.A. 20 maja 2011
Lista akcjonariuszy 11 maja 2011
Raport kwartalny 10 maja 2011
Treść uchwał podjętych na WZA 9 maja 2011
Niepubliczna emisja obligacji serii C 22 kwietnia 2011
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 8 kwietnia 2011
Wysokość odsetek od obligacji serii A 30 marca 2011
Raport roczny 29 marca 2011
Zmiana daty publikacji raportu rocznego 25 marca 2011
Przeprowadzenie niepublicznej emisji obligacji serii B 17 marca 2011
Nowy raport kwartalny 14 lutego 2011
Naprawy i remonty dróg zarządzanych przez ZIKiT w Krakowie 21 stycznia 2011
INFORMACJA O UPADŁOŚCI Pobierz załącznik
Zakładowa Kontrola Produkcji NewConnect